معرفی


موسسه باغات آستان قدس رضوي براساس جلسه مورخ 1372/12/7 هيأت محترم امناء آستان قدس رضوي از اداره مركزي منفك و فعاليت خود را بطور مستقل از ابتداي سال 1373 آغاز نموده و در تاريخ 1375/8/12 در اداره ثبت شركت ها با شماره 506 به ثبت رسيده است