مأموریت


1- کاشت محصولات باغی و زراعی (صنعتی، علوفه ای، باغی، سبزی و صیفی) و فعالیتهای مربوط به آب خیزداری، جنگل کاری، تولید چوب و زمینه های وابسته به آن .

2- پرورش انواع گل وگیاه و نهال، اصلاح باغات، اصلاح ارقام میوه جات بومی و بررسی امکان دست یابی برای تولید ارقام جدید و ایجاد شرایط سازگار بمنظور تولید میوه و نهال از این ارقام، تحقیق برای شناسائی ارقام و گرده افشانهای مناسب در جهت باروری هر چه بهتر و بیشتر در درختان میوه .

3- پرورش انواع نهال بر روی پایه های جنسی و غیرجنسی مناسب و تحقیق در ارتباط با تراکم کشت برای دست یابی به حداکثر بازدهی در واحد سطح برای تولید میوه جات اصلاح شده .

4- ایجاد صنایع بسته بندی در ارتباط با تولیدات : گل – نهال – میوه - سبزی و صیفی .

5- فراهم نمودن زمینه های صدور محصولات تولیدی سازمان به خارج از کشور .

6- بهره گیری از پایه و پیوندک های جدید گل، گیاه و میوه، بررسی در خصوص سازگاری و تولید مناسب کیفی و کمی از آنان در بخشهای تولیدی سازمان .

7- استفاده حداکثر ار روشهای آبیاری تحت فشار در باغات میوه – مزارع سبزی و صیفی – خزانه ها و گلخانه ها بمنظور صرفه جوئی مناسب در مصرف آب و انرژی و جلوگیری از فرسایش و آبشوئی منابع خاک .

8- استفاده بهینه از آخرین تکنیکهای جدید و پیشرفته جهانی در ارتباط با پرورش گل و گیاه و باغداری و تولید نهال - تجهیزات گلخانه ای و تغذیه گیاهی بمنظور دست یابی و تحقق به اهداف سازمان برای تولید بیشتر .