چشم انداز


مؤسسه باغات به منظور تداوم فعالیت و توسعه پایدار اقدام به ایجاد تحول و تنوع در تولیدات و ارائه خدمات مؤسسه، ارتقای دانش، مهارت و توانایی كارکنان، ارتقای فن آوری و به روز آوری تکنولوژی و افزایش بهره وری منابع آب، افزایش متوسط سود و توسعه باغداری مکانیزه نموده و بعنوان یک مؤسسه اقتصادی در افق چشم انداز، بعنوان یکی از سه شرکت برتر در گروه شرکتهای کشاورزی سازمان اقتصادی رضوی قرار خواهد گرفت.