مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
سید حسین نعمتی رئیس هیئت مدیره
علی عطار نائب رئیس هیئت مدیره
مجید قصاب محمدآبادی عضو هیئت مدیره
محمود صادقی سرپرست