جستجو مناقصه ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1397/3/10 1397/3/3 1397/3/14
2 موسسه باغات آستان قدس رضوی تجدید مناقصه حمل آب 1397/3/10 1397/3/3 1397/3/14
3 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه عملیات باغبانی موسسه باغات آستان قدس رضوی 1397/2/4 1397/1/27 1397/2/6
4 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه سموم مورد نیاز موسسه باغات آستان قدس رضوی 1397/1/30 1397/1/23 1397/2/1
5 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه پهن کردن شلنگ های آبیاری موسسه باغات 1397/1/27 1397/1/19 1397/1/29
6 موسسه باغات آستان قدس رضوی تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی 1397/1/27 1397/1/20 1397/1/29
7 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه تامین نیروی انسانی97 1397/1/18 1396/12/27 1397/1/19
8 موسسه باغات آستان قدس رضوی تجدید مناقصه اجرا و نصب مه پاش و شیلنگ دریپردار 1396/12/5 1396/11/30 1396/11/6
9 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه نصب و راه اندازی سیستم هد کنترل مرکزی آبیاری تحت فشار قطعات متراکم باغ ملک آباد 1396/11/3 1396/10/23 1396/11/4
10 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه هرس درختان میوه باغات 1396/10/26 1396/10/13 1396/10/27
12