جستجو مناقصه ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 موسسه باغات آستان قدس رضوی تجدید مناقصه اجرا و نصب مه پاش و شیلنگ دریپردار 1396/12/5 1396/11/30 1396/11/6
2 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه نصب و راه اندازی سیستم هد کنترل مرکزی آبیاری تحت فشار قطعات متراکم باغ ملک آباد 1396/11/3 1396/10/23 1396/11/4
3 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه هرس درختان میوه باغات 1396/10/26 1396/10/13 1396/10/27
4 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه پابیل و کلش پای درختان میوه باغات 1396/10/26 1396/10/13 1396/10/27
5 موسسه باغات آستان قدس رضوی تجدید مناقصه ساخت گلخانه 2 هکتاری فرامرز عباسی(بخش اول اسناد) 1396/10/3 1396/9/23 1396/10/4
6 موسسه باغات آستان قدس رضوی تجدید مناقصه ساخت گلخانه 2 هکتاری فرامرز عباسی(بخش دوم اسناد) 1396/10/3 1396/9/23 1396/10/4
7 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه خارج نمودن لوله های جدار چاههای کشاورزی منطقه فاروج 1396/9/14 1396/9/6 1396/9/15
8 موسسه باغات آستان قدس رضوی اطلاعیه تمدید مناقصه ساخت گلخانه 2 هکتاری فرامرز عباسی 1396/9/14 1396/9/9 1396/9/16
9 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه ساخت گلخانه 2 هکتاری فرامرز عباسی (بخش دوم اسناد) 1396/9/11 1396/9/1 1396/9/15
10 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه ساخت گلخانه 2 هکتاری فرامرز عباسی (بخش اول اسناد) 1396/9/11 1396/9/1 1396/9/15
12