جستجو مناقصه ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه سیستم اتوماسیون 1397/5/10 1397/4/28 1397/5/14
2 موسسه باغات آستان قدس رضوی تجدید مناقصه خرید لوازم و اتصالات مورد نیاز سیستم آبیاری مجتمع گلخانه فرامرز عباسی 1397/5/10 1397/5/1 1397/5/12
3 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه خرید و اجرای سیستم آبیاری گلخانه 1397/4/28 1397/4/21 1397/4/31
4 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1397/3/10 1397/3/3 1397/3/14
5 موسسه باغات آستان قدس رضوی تجدید مناقصه حمل آب 1397/3/10 1397/3/3 1397/3/14
6 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه عملیات باغبانی موسسه باغات آستان قدس رضوی 1397/2/4 1397/1/27 1397/2/6
7 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه سموم مورد نیاز موسسه باغات آستان قدس رضوی 1397/1/30 1397/1/23 1397/2/1
8 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه پهن کردن شلنگ های آبیاری موسسه باغات 1397/1/27 1397/1/19 1397/1/29
9 موسسه باغات آستان قدس رضوی تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی 1397/1/27 1397/1/20 1397/1/29
10 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه تامین نیروی انسانی97 1397/1/18 1396/12/27 1397/1/19
123