جستجو مزایده ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 موسسه باغات آستان قدس رضوی فروش نهال 1395/9/6 1395/9/6 1395/9/6
2 موسسه باغات آستان قدس رضوی مزایده اقلام مازاد برنیاز موسسه 1393/10/15 1393/10/9 1393/10/15
3 موسسه باغات آستان قدس رضوی مزایده گیاهان آپارتمانی 1393/10/15 1393/10/9 1393/10/15
4 موسسه باغات آستان قدس رضوی شرائط مزایده چوب های خشکیده 1393/10/15 1393/10/10 1393/10/15