جزئیات خبر


اطلاعیه تمدید مناقصه ساخت گلخانه 2 هکتاری فرامرز عباسی

تمدید مناقصه ساخت گلخانه 2 هکتاری فرامرز عباسی

تمدید مناقصه ساخت گلخانه 2 هکتاری فرامرز عباسی
1396/9/9

بدین وسیله به اطلاع می رساند بدلیل درخواست شرکتها مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 96/9/14 تمدید می گردد. بدیهی است سایر شرایط آگهی مناقصه به کما فی السابق به قوت خود باقی است.

نظر شما